KVK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizin memnuniyetiniz için, kişisel verilerinizin alınma şekli, işlenme amacı, kimlerle paylaşıldığı, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek isteriz.

Tüm bu konuları aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz;

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizi; veri sorumlusu olarak toplayan FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI (“fethiyekariyer.com”)’dur. 

Verilerin Hangi Amaçla İşlendiği

fethiyekariyer.com, Türkiye İş Kurumundan(İŞKUR) almış olduğu Özel İstihdam Bürosu izin belgesi doğrultusunda hizmet vermektedir.  Veri Sorumlusu olarak da bu hizmete yönelik kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kapsamda toplanmakta ve işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz;

 • Resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak fethiyekariyer.com’un tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,
 • Sitemiz aracılığıyla personel arayan şahıs ve/veya firmaların bilgisine sunmak,
 • Size sunduğumuz ve onayladığınız üyelik koşulları doğrultusunda tarafınıza sunmakta olduğumuz üyelik hizmetlerini yerine getirmede,
 • fethiyekariyer.com hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikayet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun/hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin v.b. aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Hizmet ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik yapacağımız satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve Müşteri İlişkileri Yönetimi çalışmalarını yürütmek,
 • İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, denetim, risk yönetimi, kontrol, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz ve iletişimin sağlanması, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış ve reklam süreçlerinin geliştirilmesi,
 • Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi fethiyekariyer.com’a açıklamanıza konu olan şirket ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
 • fethiyekariyer.com’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; fethiyekariyer.com tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,

 

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

 • Başta Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım Ltd.Şti. olmak üzere fethiyekariyer.com’un doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı mevcut ve gelecekte olası iş ortaklarına, iştiraklerine,
 • İş Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Türkiye İş Kurumuna “İŞKUR” ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Yurt içinde faaliyet gösteren sunucularımıza, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi kişi ve kurumlara,
 • Personel istihdam etmek amacıyla fethiyekariyer.com’a üye olan işveren kuruluşlara,
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/ yurtdışı diğer kurumlara,
 • Tarafınıza fatura gönderimi, teklif, hediye ve promosyon sunulması, özel kutlama, temenni iletimi, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde gerekli gönderimin sağlanması amaçlarıyla kullandığımız,kargo şirketlerine,

 

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz ve e-posta veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies”(çerez) olarak adlandırılan tanımlama sistemi yolu da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

fethiyekariyer.com tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.

Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan haklarınıza istinaden ilgili taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda fethiyekariyer.com, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırır.. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, fethiyekariyer.com tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da fethiyekariyer.com’a daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. fethiyekariyer.com’un cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

 

bulunması zorunludur. Varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Odamızın; Taşyaka Mahallesi, 144. Sokak No:119/1 Fethiye, Muğla, Türkiye adresine ulaştırabilirsiniz. Başvuru Formu’nu buradan indirebilirsiniz.

fethiyekariyer.com’a daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan E-posta adresiniz yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@fto.org.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli elektronik imza ile imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı fethiyetso@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. KEP adreslerine sadece KEP uzantılı adreslerden gönderim yapılabilmektedir. KEP uzantılı olmayan hotmail, gmail, yahoo, yandex, mynet, abcsirketim.com,vb. uzantılı adreslerden yapılan gönderimler KEP sistemine ulaşmamaktadır.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, fethiyekariyer.com tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, fethiyekariyer.com kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

fethiyekariyer.com’un bu metin üzerinde ilgili kanunlara bağlı olarak çıkacak yönetmeliklere ve sair ikincil mevzuata uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.